Tvrtka Vrata d.o.o. s vi?egodi?njim iskustvom djeluje kao specijalizirana firma za ugradnju, servis i odr?avanje protuprovalnih vrata i protuprovalnih brava. Uz atraktivne proizvode koji se odlikuju kvalitetom izrade i lijepim dizajnom, nudimo vrhunsku uslugu po povoljnim cijenama

S obzirom da nam je prioritet zadovoljstvo kupaca i korisnika, na raspolaganju smo 24/7, a naro?ito za hitne intervencije

Ovom stranicom otvaramo vrata na?eg ?arolikog svijeta, a za vi?e informacija navratite do na?eg izlo?beno-prodajnog prostora (Ma?urani?evo ?etali?te 14, Split) ili nas kontaktirajte putem web obrasca ili telefona (021 772 788; 091 110 2332)

Usluge

Kao trgovina specijalizirana za protuprovalna vrata, vr?imo sve vrste usluga za ista i to:

Prodaja, dostava i monta?a

Prodaja i dostava protuprovalnih (blindo) - izrada po mjeri

Demonta?a postoje?ih i ugradnja novih

(uklju?uje ukrasne letvice i kameni prag)

Servis

Ugradnja i izmjene protuprovalnih brava i cilindara

Izmjena velikog trezorskog klju?a u male kodirane cilindri?ne

Izmjene panela (obloga)

Ostali popravci

Podrezivanje vrata

Otklanjanje mehani?kih i fizi?kih o?te?enja

Servis svih tipova protuprovalnih vrata

Podr?ka

Pomo? u slu?aju zalupljenih vrata, blokiranih brava, izgubljenih i puknutih klju?eva!

Dostupni 24/7

Galerija

Loading...

Modeli

Protuprovalna vrata izra?ena su s namjerom da izdr?e visoke mehani?ke pritiske, a prvenstveno da se sprije?i bilo kakav poku?aj nasilnog ulaska u odre?enu prostoriju. Osim ?vrsto?e i izdr?ljivosti, naglasak je i na dizajnu koji se prilago?ava kupcu ovisno o njegovom stilu i potrebi. Jezgra im je ?eli?na ?to utje?e na otpornost i sigurnost, a tome dodatno pridonose i fiksni vijci kojima su pri?vr??ena za stranu zida.

Osim za?tite, omogu?uju izvrsnu zvu?nu i toplinsku izolaciju (punjenje kamenom vunom i do 47 dB), kao i otpornost na ostale vremenske prilike. Omogu?ujemo i narud?bu protupo?arnih vrata (T- 30 i T - 60). Izra?uju se prema dogovorenoj visini, ?irini i debljini ( po mjeri), dvokrilna, zaobljena, polukru?na, s nadsvjetlom, sa staklom...

Mogu?e izvedbe

Oprema

Standardni dio opreme protuprovalnih vrata ?ine kontradovratnik, dovratnik, vratno krilo, panel, ukrasne letvice i bijeli kameni prag. Osim toga, mogu se odabrati razni tipovi protuprovalnih brava, cilindara te ostali dodaci.

Tehni?ke karakteristike

 • Debljina vratnog krila 55 mm

 • Okvir ?toka ima regulacijsku plo?u za pode?avanje distance vrata

 • Regulacija na spojnicama po horizontali i vertikali

 • Pove?an broj fiksnih i pokretnih klinova

 • Toplinska izolacija

 • Zvu?na izolacija vrata sa ?tokom do 47 dB

 • Atesti protuprovalnosti RH

Kontaktirajte nas

 • Adresa: Ma?urani?evo ?etali?te 14, 21000 Split
 • TEL: 021 772 788
 • MOB: 091 110 2332
 • E-mail: protuprovalna@yahoo.com